ஆலம் துத்தநாக அலாய் டீகாஸ்ட் + கால்வனைஸ் + பெயிண்ட்