ஆலம் + கோல்ட் ஃபோர்ஜ் + பெயிண்ட் (அனோடைஸ்) + தானியங்கள்