ഒപ്റ്റിക്കൽ കോട്ടിംഗ് + പിവിഡി പ്ലേറ്റിംഗ് + സ്പ്രേ